Đề bài:
Chương trình động cơ hoạt động theo yêu cầu sau :
+ Nhấn nút START đèn xanh sáng cho hệ thống hoạt động .
+ Nhấn nút F,động cơ quay thuận ,đèn F sáng
+ Nhấn nút R,động cơ quay ngược,đèn R sáng
(Muốn đảo chiều động cơ phải cho động cơ dừng trước)
+ Nhấn F1,động cơ quay thuận đúng 1 vòng,đèn F nhấp nháy
+ Nhấn R1,động cơ quay ngược đúng 1 vòng, đèn R nhấp nháy
+ Nhấn STOP thì động cơ dừng,đèn tắt.